متن نگار

متن نگار

متن نگار

قربان آن آقا که انگشتر ندارد