متن نگار

متن نگار

متن نگار

دامن آلوده و بار گناه آورده ام