متن نگار

متن نگار

متن نگار

روضه نمی‌خواهد تنی که سر ندارد