متن نگار

طرح لایه باز با قل هو الله است برابر علی آمد