متن نگار

طرح لایه باز آمدم دنیا برای دیدن روی علی