متن نگار

فونت فارسی صمیم

فونت فارسی صمیم

توضیحات

این یک نسخه اولیه از قلم صمیم می باشد که توسط صابر راستی کردار طراح جوان فونت فارسی طراحی و پیاده سازی شده است. به امید آنکه به عنوان یک فونت رسمی مورد استفاده قرار گیرد.