متن نگار

متن نگار

متن نگار

زیر علمت امن ترین جای جهان است