متن نگار

طرح لایه باز روزی که لب آورد ببوسم رمضان شد...