متن نگار

قلب‌ ‌

قلب‌ ‌

توضیحات

تایپ_سمبل

قابل استفاده با حروف بزرگ و کوچک

۴۵ گلیم ، ۵۴ کاراکتر ، ۵۲ حرف