متن نگار

متن نگار

متن نگار

عشق خلاصه میشد در نگاهت