متن نگار

متن نگار

متن نگار

مرا امید وصال تو زنده می دارد