متن نگار

متن نگار

متن نگار

طرح لایه باز با تو بودن ز همه دست کشیدن