متن نگار

متن نگار

متن نگار

طرح لایه باز وقت آن شد که به گل