متن نگار

متن نگار

متن نگار

طرح‌لایه‌باز گلم گلم گل بی خارم