متن نگار

متن نگار

متن نگار

طرح‌لایه‌باز گوشه چشم تو از ملک جهان مارا بس