متن نگار

متن نگار

متن نگار

نگارخانه

نگارخانه متن نگار 524KB طبیعت

524KB

نگارخانه متن نگار 865KB طبیعت

865KB

نگارخانه متن نگار 444KB طبیعت

444KB

نگارخانه متن نگار 1MB غمگین تنهایی طبیعت

1MB

نگارخانه متن نگار 1MB طبیعت

1MB

نگارخانه متن نگار 562KB
Zahra Nejati طبیعت

562KB Zahra Nejati

نگارخانه متن نگار 235KB
Zahra Nejati زندگی طبیعت

235KB Zahra Nejati

نگارخانه متن نگار 894KB
Samir Belhamra طبیعت

894KB Samir Belhamra

نگارخانه متن نگار 1MB
Helena Lopes تنهایی طبیعت

1MB Helena Lopes

نگارخانه متن نگار 612KB طبیعت

612KB

نگارخانه متن نگار 494KB طبیعت

494KB

نگارخانه متن نگار 918KB طبیعت

918KB

نگارخانه متن نگار 818KB طبیعت

818KB

نگارخانه متن نگار 632KB طبیعت

632KB

نگارخانه متن نگار 1MB طبیعت

1MB

نگارخانه متن نگار 669KB طبیعت

669KB

نگارخانه متن نگار 1MB طبیعت

1MB

نگارخانه متن نگار 705KB طبیعت

705KB

نگارخانه متن نگار 1MB طبیعت

1MB

نگارخانه متن نگار 823KB طبیعت

823KB

نگارخانه متن نگار 935KB طبیعت

935KB

نگارخانه متن نگار 2MB طبیعت

2MB

نگارخانه متن نگار 587KB گل طبیعت

587KB

نگارخانه متن نگار 465KB طبیعت

465KB

نگارخانه متن نگار 479KB طبیعت

479KB

نگارخانه متن نگار 811KB طبیعت

811KB

نگارخانه متن نگار 2MB طبیعت

2MB

نگارخانه متن نگار 847KB طبیعت

847KB

نگارخانه متن نگار 610KB طبیعت

610KB

نگارخانه متن نگار 1MB طبیعت

1MB

نگارخانه متن نگار 869KB طبیعت عاشقانه

869KB

نگارخانه متن نگار 720KB تنهایی طبیعت

720KB

نگارخانه متن نگار 1MB طبیعت

1MB

نگارخانه متن نگار 834KB طبیعت

834KB

نگارخانه متن نگار 658KB طبیعت

658KB

نگارخانه متن نگار 862KB طبیعت

862KB

نگارخانه متن نگار 169KB طبیعت

169KB

نگارخانه متن نگار 334KB طبیعت

334KB

نگارخانه متن نگار 261KB طبیعت

261KB

نگارخانه متن نگار 613KB طبیعت

613KB

نگارخانه متن نگار 339KB طبیعت

339KB

نگارخانه متن نگار 621KB طبیعت

621KB

نگارخانه متن نگار 1MB طبیعت

1MB

نگارخانه متن نگار 1MB طبیعت

1MB

نگارخانه متن نگار 1MB طبیعت

1MB

نگارخانه متن نگار 675KB طبیعت

675KB

نگارخانه متن نگار 808KB عاشقانه طبیعت

808KB

نگارخانه متن نگار 719KB طبیعت

719KB

اینستاگرام متن نگار

دنبال کردن
.

#سایه_زنی چون میگذرد غمی نی ✅

طراح: @mmdrzwartwork

‌
#متن_نگار | @matnnegarapp
.
معرکه دستان توست
باید گرفت ...

#حمیدرضا_عبداللهی

طراح: @miim.mesle.maryam ✅

‌
#متن_نگار | @matnnegarapp
.
لیــــــــــــاقت
بعضی ازآدم هالیاقت هم کلام شدن که هیــــــــچ!بلکه لیاقت نگاه کردن هم ندارن.
#ریحانه_کمائی

طراح: @reyhane.kamaei

‌
#متن_نگار | @matnnegarapp
.
هوای خودت را که داشته باشی ؛

جمعه ؛ بهترین روزِ هفته است ،

و پاییز ؛ زیباترین فصلِ سال …

فقط کافیست حالِ دلت خوب باشد !

طراح: @std_graph

‌
#متن_نگار | @matnnegarapp
.
فنجان احساس مرا آرام تر پُر کن ولی

وقتی سخن از عشق شد باید مرا لبریز کرد

#ناصر_پروانی

طراح: #ناصرپرواني

‌
#متن_نگار | @matnnegarapp
.
دیدار ٺـــــو #عشــــــــــق اسٺ
 و تماشای ٺـو هم عشــق

ای عشـق ٺـرین #عشـــــــــق جهان
 عـاشقٺ هسٺــم......

#امیر_عباس_خالق_وردی

طراح: #متن_نگار 

‌
#متن_نگار | @matnnegarapp