متن نگار

متن نگار

متن نگار

طرح‌لایه‌باز چ خوب ک عقل نداری