متن نگار

تایپوگرافی

تایپوگرافی

توضیحات

نشود فاش کسی آنچه میان من و توست 

تا اشارات نظر نامه رسان من و توست