متن نگار

عکس عروسی ادیت شده برایرمتن نگاری و کالیگرافی

عکس عروسی ادیت شده برایرمتن نگاری و کالیگرافی

توضیحات

عکس ها از منبع رایگان دانلود شدند و برای اینکه پس زمینه های بسیار زنده و پویایی برای متن نگاری و کالیگرافی داشته باشیم اون ها رو ادیت کردم و در اختیار دوستان قرار دادم. امیدوارم استفاده کنید لذت ببرید