متن نگار

متن نگار

متن نگار

آبادتر از آن بود که یادِ منِ ویرانه بیفتد...