متن نگار

متن نگار

متن نگار

طرح لایه باز هیچ

طرح لایه باز هیچ

توضیحات

دنیا همه هیچ و اهل دنیا همه هیچ 

ای هیچ برای هیچ بر هیچ مپیچ 

دانی که پس لز عمر چه باقی ماند ؟

مهر است و محبت است باقی همه هیچ !

#مولانا