متن نگار

متن نگار

متن نگار

ای آنکه بی تو جهانم جهنم است

ای آنکه بی تو جهانم جهنم است

توضیحات

بیست ودومین روز از تیر ماه یک هزارو سیصد و نود ونه باشد ک ب یادگار ب ماند 

طرح محمد حسین صباغی 

اینستاگرام نبض گرافیک  nabzgraphic