متن نگار

متن نگار

متن نگار

طرح‌لایه‌باز جانم رفت