متن نگار

متن نگار

متن نگار

سمبل قاب و تزیین و حاشیه