متن نگار

طرح لایه باز هیچ می شود دنیای من وقتی تو نباشی