متن نگار

متن نگار

متن نگار

من نخورده مستم از مزه ی نگاهت