متن نگار

متن نگار

متن نگار

شنیدن بعضی حرفها دل میخواد نه گوش