متن نگار

متن نگار

متن نگار

طرح‌لایه‌باز فلک جزعشق محرابی ندارد